Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ sáu, 3/9/2021, 9:58
Lượt đọc: 299

DANH SÁCH HỌC SINH PHÂN VÀO LỚP 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A - NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN - SỐ ĐIỆN THOẠI: 0902936973

STT

HỌ LÓT

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

DÂN TỘC

GHI CHÚ

Ngày

Tháng

Năm

1

Lê Huỳnh Gia

An

20

07

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

2

Đặng Lê Nhật

An

09

10

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

3

Tô Hồng

Anh

24

10

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

4

Tạ Gia

Bảo

25

08

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

5

Đỗ Danh

Chân

06

12

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

6

Lê Minh

Châu

14

10

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

7

Phạm Ngô Bảo

Châu

30

01

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

8

Nguyễn Đặng Duy

Dương

24

10

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

9

Dương Quốc

Đạt

28

08

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

10

Nguyễn Nguyên

Đăng

06

09

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

11

Trần An

Đức

03

10

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

12

Nguyễn Xuân Thùy

Hân

04

05

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

13

Đặng Gia

Hân

29

11

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

14

Nguyễn Duy

Khang

12

02

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

15

Tống Dĩnh

Khoa

12

06

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

16

Vũ Kế

Khoa

14

01

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

17

Trịnh Tuấn

Lâm

25

12

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

18

Nguyễn Lê Phương

Linh

23

06

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

19

Đặng Hoàng

Nam

09

02

2015

Tp.HCM

Nam

Kinh

 

20

Mai Nguyễn Bảo

Ngọc

23

12

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

21

Vũ Hoàng Bảo

Ngọc

09

03

2015

Tp.HCM

Nữ

Kinh

 

22

Phạm Nguyễn Quỳnh

<